Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /GREEN-KALEJ/templates/gk_creativity/lib/framework/helper.layout.php on line 154

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /GREEN-KALEJ/includes/application.php on line 536

DOGOTERAPIA - KYNOTERAPIA


Co to jest dogoterapia

Dogoterapia - Częstochowa - Green Kalej

Aktualnie nie prowadzimy zajęć dogoterapii.

 

Dogoterapia jest jedną z form zooterapii polegającą na bezpośrednim kontakcie podopiecznego z odpowiednio przeszkolonym psem terapeutą, który współpracuje ze swoim przewodnikiem – dogoterapeutą. Jest to jedna z metod wspomagająca rehabilitację, usprawnianie osób niepełnosprawnych. Dogoterapia nie powinna być traktowana jako jedyna forma terapii lecz jako element całościowych, wieloprofilowych oddziaływań terapeutycznych . Zajęcia z udziałem psa terapeuty dają również wspaniałe efekty w terapii osób starszych, samotnych i zagubionych. Pies często ośmiela i pomaga w nawiązaniu kontaktów ze świtem zewnętrznym. Nawiązanie kontaktu z psem, psychicznej i emocjonalnej więzi przyspiesza leczenie i ułatwia rekonwalescencję.

Formy zajęć i metody pracy są indywidualnie dostosowane do potrzeb osób, z którymi pracujemy oraz do celów, jakie pragniemy osiągnąć.

Zajęcia dogoterapii mogą być prowadzone dla:

- osób z niepełnosprawnościami

- dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- osób, które boją się kontaktu z psem, a chcą tę fobię przezwyciężyć

- dzieci i młodzież z deficytami w sferze społecznej i emocjonalnej, niedostosowane społecznie

- osób starszych, np. w domach pomocy społecznej, domach opieki.


CELE DOGOTERAPII

Fundamentalnym celem dogoterapii jest wszechstronny i całościowy rozwój podopiecznych. Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych metod rehabilitacji, w której, często w formie zabawy, „ukryte” są różnorodne ćwiczenia wspomagające proces leczenia. Formy pracy powinny być dobrane w taki sposób, by nie były tylko kolejnymi powtórzeniami konkretnych sekwencji czy gestów, ale by miały swój cel, a jego osiągnięcie sprawiało podopiecznemu radość, podnosiło jego samoocenę oraz poczucie sprawstwa, a przy tym wszystkim rozwijało sfery, z którymi ma on trudności.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Delta Society dzięki dogoterapii można osiągnąć następujące grupy celów:

 FIZYCZNE

- poprawa funkcji motorycznych, w zakresie motoryki dużej i małej,

- sprawniejsze poruszanie się na wózku,

- lepsze poczucie równowagi.

 
ZDROWIE PSYCHICZNE

- poprawa komunikacji,

- poprawa umiejętności koncentracji uwagi,

- umożliwienie uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych,

- obniżenie lęku,

- podniesienie poziomu samooceny,

- spadek poczucie alienacji, izolacji, samotności i wyobcowania.


EDUKACYJNE

- podniesienie zasobu słownictwa – czynnego i biernego,

- usprawnianie pamięci,

- tworzenie pojęć opisujących rzeczywistość, takich jak kolor, wielkość, kształt itd.


MOTYWACYJNE

- ułatwienie nawiązywania kontaktu z innymi osobami,

- poprawa interakcji w grupie,

- wytworzenie umiejętności podejmowania proponowanych ćwiczeń i aktywności

(www.deltasociety.org, za: Bartkiewicz, 2008).

Do celów, które osiąga się dzięki dogoterapii zaliczyć możemy również następujące cele szczegółowe:

- przełamanie lęku przed kontaktem z psem,

- akceptujące podejście do psa przebywającego w bliskim otoczeniu,

- nawiązanie i pogłębianie kontaktu z psem,

- kształtowanie pozytywnych emocji oraz eliminowanie negatywnych (agresji, autoagresji),

- pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, propriocepcji, równowagi,

- lepsze poznanie schematu ciała człowieka i psa,

- wykonywanie aktywności ruchowych wspólnie z psem lub w jego obecności,

- wyciszenie się i relaksacja w obecności psa,

- nauka i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności pielęgnacyjnych,

- nazywanie własnych emocji oraz emocji jakie przeżywa pies,

- nauka samodzielności podczas wykonywanie zadań bezpiecznego udziałem psa,

- nauka zasad bezpiecznego postępowania z psem.

Korzyści płynące z terapii z udziałem psa, bez względu na to czy jej beneficjentami są dzieci czy dorośli, niepełnosprawni czy zdrowi, są dla wszystkich tych grup podobne. Jak podaje Delta Society należą do nich:

- „[…] rozwijanie empatii,

- otwarcie na świat,

- wzrost opiekuńczości,

- wzrost zaufania,

- wzrost akceptacji,

- dostarczenie rozrywki,

- umiejętność socjalizacji,

- pobudzenie umysłowe,

- kontakt fizyczny,

- korzyści fizjologiczne” (www.deltasociety.org, za: Bartkiewicz, 2008, s. 60-61).

Dogoterapia może być stosowana między innymi w następujących typach niepełnosprawności i/lub zaburzeń:

- mózgowe porażenie dziecięce,

- autyzm dziecięcy oraz zaburzenia ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Zespół Retta)

- Zespół Downa,

Alzheimer,

- stwardnienie rozsiane,

- upośledzenie umysłowe,

- niepełnosprawność ruchowa różnego rodzaju i pochodzenia ,

- choroby psychiczne,

- choroby somatyczne,

- zaburzenia emocjonalne i zaburzenia nastroju,

- nerwice, stany lękowe,

- ADHD/ADD,

- trudności szkolne,

- zaburzenia komunikacji,

- zaburzenia mowy, widzenia, słyszenia,

Przeciwwskazania do prowadzenia zajęć dogoterapii :

- agresja uczestnika zajęć wobec prowadzących zajęcia oraz psa

- paniczny strach przed psem

- uczulenie na sierść psa

- wrodzona łamliwość kości

TROCHĘ BADAŃ NA PODSTAWIE OBSERWACJI, BY POKAZAĆ SKUTECZNOŚĆ DOGOTERAPII

Potwierdzenie leczniczego wpływu zwierząt na człowieka pozostaje w stałym kręgu zainteresowań osób, które zajmują się na co dzień prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wiele informacji można uzyskać poprzez regularną obserwację dokonywaną na każdych zajęciach dogoterapeutycznych, a także prowadząc szczegółową dokumentację, by porównać stan początkowy podopiecznego z efektami w trakcie terapii. Dużo powiedzą nam także sami zainteresowani, lub, jeśli są osobami niemówiącymi, ich opiekunowie.

Poniżej prezentujemy kilka przykładów:


WYNIKI OBSERWACJI PROWADZONYCH PRZEZ WOLONTARIUSZY FUNDACJI PRZYJACIEL

Na podstawie dwuletniego doświadczenia, wolontariusze Fundacji Przyjaciel zebrali wnioski dotyczące wpływu zajęć dogoterapeutycznych na funkcjonowanie i rozwój dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo (www.przyjaciel.pl).

Udało im się wyróżnić dziewięć sfer możliwych do poprawy dzięki interakcji dziecka z psem.

Należą do nich:

nawiązywanie kontaktu z psem – to obszar, w którym dzieci przełamują lęk przed psami, nawiązują z nimi więź emocjonalną; wpływa to na lepsze wykonanie zadań z następnych obszarów,

kształtowanie i doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała psa – w trakcie zabawy, poprzez dotyk i odczuwanie proprioceptywne dziecko poznaje jak zbudowany jest pies i poszczególne części jego ciała, a przez analogię i porównywanie poznaje także swoje ciało,

aktywność ruchowa – naturalna i spontaniczna zabawa z psem zmusza dziecko do aktywności ruchowej wspomagając tym samym koordynację, równowagę, sprawność i precyzję ruchów oraz planowanie wykonywanych czynności,

wyrażanie emocji – dzięki interakcji z psem, dzieci mają szansę i możliwość przeżywania i wyrażania emocji w naturalny, szczery sposób, bez obawy i lęku przed ich okazywaniem,

wydawanie komend – w sposób werbalny lub niewerbalny, powiązane z wykonywaniem ich przez psa pozwala dziecku na doświadczanie poczucia sprawstwa, a to jednoznacznie wpływa pozytywnie na ich samoocenę,

poznawanie i opanowywanie czynności związanych z pielęgnacją psa – poznawanie potrzeb psa oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych wobec niego uczy i rozwija u dzieci umiejętność empatii, brania odpowiedzialności za inną żywą istotę; dodatkowo poszerza wiedzę dzieci nt. przedmiotów niezbędnych do wykonywania w/w czynności, zwiększa precyzję ich ruchów, rozwija samodzielność,

wrażliwość słuchowa – trening słuchowy towarzyszący spontanicznej zabawie z psem oraz świadomie dostarczany w formie konkretnych odgłosów pomaga wspierać koordynację słuchowo – ruchową, koncentrację na dźwiękach, pamięć słuchową itd.

ćwiczenia edukacyjne – dzięki zabawie z psem można ćwiczyć i utrwalać często abstrakcyjne dla tej grupy dzieci pojęcia tj. kolory, kształty, wielkości, podobieństwa i różnice, cechy ogólne i szczegółowe, liczby, pojecie czasu itd.

zasób reakcji głosowych oraz słownictwa biernego i czynnego związanego z psem – dzieci mają możliwość poznawania, rozumienia i powtarzania dźwięków, słów i gestów związanych z psami, ich otoczeniem i człowiekiem współpracującym z nimi.

 
FORMY DOGOTERAPII

Delta Society opublikowało dwie definicje dogoterapii w roku 1996.
Wskazują one na rolę psa lub innego zwierzęcia podczas prowadzonych z nimi zajęć.

- Pierwsza z nich to Animal Assisted Activity (AAA), czyli zajęcia z udziałem psa. Działania z udziałem psa pozwalają podopiecznym uzyskać korzyści społeczne, edukacyjne, motywacyjne oraz rekreacyjne, które wpływają na zmianę lub polepszenie ich jakości życia. Zajęcia są zazwyczaj prowadzone w grupach, choć nie ma przeciwwskazań, by prowadzono je indywidualnie. Głównym elementem odróżniającym ten rodzaj zajęć od AAT (terapii z udziałem psa) jest brak konieczności tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych, a zajęcia prowadzone wg ustalonego scenariusza mogą odbywać się w różnych grupach. Za podstawowy cel AAA uważa się umożliwienie kontaktu ze zwierzęciem, poznanie go, wspólna zabawa. Nie jest wymagane prowadzenie dzienników terapeutycznych. Osobami prowadzonymi zajęcia mogą być wolontariusze przeszkoleni przez specjalistów.

- Druga zaś to Animal Assisted Therapy (AAT) – terapia z udziałem zwierząt

Zajęcia z psem stanowią celowy i zaplanowany proces, w którym zwierzę jest integralną częścią procesu rehabilitacji. Prowadzenie zajęć odbywa się w oparciu o indywidualny program terapeutyczny, co sprawia, że podopieczni muszą zostać zdiagnozowani przed rozpoczęciem pracy, a proces leczenia podlega ewaluacji oraz konieczności dokumentowania. Spotkania, długość ich trwania, forma i tematyka są ściśle podporządkowane celowi, jaki pragnie się osiągnąć. Co bardzo istotne to to, że zajęcia prowadzone są przez specjalistów. AAT może być kierowana do indywidualnego odbiorcy, a także do grupy (Bartkiewicz, 2003).Kto może uczestniczyć w zajęciach z psem?

Dogoterapia - kto może uczesniczyć z psem?  

 

Aktualnie nie prowadzimy zajęć dogoterapii.

Dogoterapia skierowana jest do osób w każdym wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Ta forma terapii działa jednocześnie na usprawnienie wielu dziedzin życia człowieka, wspieramy sferę fizyczną i psychiczną podopiecznego.

Zajęcia z psem odbywają się w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze z jednoczesnym poszanowaniem i zrozumieniem potrzeb podopiecznych oraz psa terapeuty.

Spotkania z psem mogą przyjmować różne formy. Mogą to być zajęcia jednorazowe lub cykliczne, indywidualne lub grupowe.

Oferujemy zajęcia edukacyjne z udziałem psa skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na zajęciach dzieci dowiedzą się, jak bezpiecznie bawić się z psem. Jak należy opiekować się psem, a jak należy zachować się w obecności obcego psa.

WPŁYW OBECNOŚCI ZWIERZĄT W ŻYCIU LUDZI WEDŁUG RÓŻNYCH BADAŃ:

- interakcja ze zwierzętami przyczynia się do rozwoju poczucia własnego ja, wyższej samooceny

- poprzez kontakt z psem kształtujemy wyobraźnię dzieci, urozmaicamy formy zabawy

- dzieci uczą się od psów empatii i moralności

- zwierzęta odgrywają ważną rolę w rozwoju społecznym dzieci rozwijając ich umiejętności komunikacyjne

- dzięki zwierzętom obniża się poczucie osamotnienia i izolacji, a znacząco poprawia się samopoczucie

- posiadanie zwierzęcia, a w szczególności psa, przynosi długoterminowe korzyści dla układu krwionośnego człowieka (obniża ciśnienie tętnicze i puls)

- osoby samotne, w podeszłym wieku, które na co dzień przebywają z psem (lub innym zwierzęciem) rzadziej potrzebują pomocy lekarskiej i lepiej radzą sobie w codziennych, czasem stresujących sytuacjach

- obecność psa obniża poziom stresu

- chore dzieci i dorośli szybciej dochodzą do zdrowia w towarzystwie zwierząt

- osoby posiadające psa lub kota mogą lepiej radzić sobie ze skutkami stresu pourazowego PTSD

WPŁYW DOGOTERAPII NA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

- zajęcia z psami powodują poprawę komunikacji werbalnej i niewerbalnej, np. u osób z afazją

- obecność psa wpływa na wzrost aktywności i zainteresowania wśród dzieci, np. z upośledzeniem umysłowym

- interakcja z psem może wpłynąć na poprawę współpracy w grupie

- na zajęciach z psem dzieci stają się bardziej otwarte i zrelaksowane

- dzieci z niepełnosprawnością ruchową (np. po mózgowym porażeniu dziecięcym) mogą znacznie poprawić swoje umiejętności motoryczne, rozluźnić się poprzez kontakt fizyczny z psem

- niemal wszystkie dzieci rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne poprzez kontakt z psem

- cykliczne spotkania z psem (najlepiej w obecności rodziny) przyczyniają się do dużych korzyści w sferze społecznej i emocjonalnej u dzieci autystycznych.


Oferta

Dogoterapia - zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych Green Kalej - zajęcia dla osób odczuwających lęk przed psem Dogoterapia - zajęcia edukacyjno – terapeutyczne

 

Aktualnie nie prowadzimy zajęć dogoterapii.

 

Oferta:

- zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami (mogą odbywać się w domu podopiecznego, z udziałem jego rodziny lub terapeuty)

- zajęcia dla osób odczuwających lęk przed psem

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (jednorazowe lub cykliczne)

- zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci zdrowych (grupy do 10 osób)

- zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami (grupy do 5 osób, konieczny udział opiekuna – terapeuty)

- zajęcia w obecności psa dla osób starszych – mogą odbywać się np. w domach seniora, czy domach opieki

- koszt: od 80 zł za zajęcia półgodzinne.

Strony internetowe Częstochowa: Wykonanie: Studio Pivot www.pivotstudio.pl